Art.1.Prezentul document conține termenii și condițiile utilizării platformei online www.celemaibuneoferte.ro și plasării de comenzi de bunuri și/sau servicii prin intermediul platformei online și reprezintă un contract între Prestatorul LIFE CONNECT SOFT & LEADS S.R.L., denumit în continuare „Life Connect” și Client/Utilizator.
Art.2. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt guvernate de politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), cu care acest prezentul document se completează. Life Connect recomandă parcurgerea prealabilă și în întregime a Politicii de Confidenţialitate.
Art.3. Valabilitatea contractului. Forța obligatorie
3.1.Navigarea pe platforma online implică acceptarea expresă de către orice client sau utilizator a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate. Recomandăm citirea cu atenţie a acestor documente. În cazul în care nu sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile, vă rugăm să nu folosiţi platforma online www.celemaibuneoferte.ro.
3.2. Navigarea pe platforma online www.celemaibuneoferte.ro și/sau completarea și transmiterea formularului echivalează cu recunoașterea și confirmarea de către Client/Utilizator a faptului că a citit în prealabil Termenii și Condițiile, că a fost informat de către reprezentanții Life Connect cu privire la orice nelămurire în legătură cu, dar nelimitat la prezentul document, alte documente cu care acesta se completează, legislația în vigoare care guvernează prestarea de către Life Connect a bunurilor și/sau serviciilor, obligațiile părților potrivit Termenilor și Condițiilor, drepturile consumatorului etc., Clientul/Utilizatorul nu mai poate invoca ulterior faptul că nu a fost informat ori că a utilizat platforma sau serviciile prestate de Life Connect fără a fi deținut toate informațiile ori lămuririle, în prezența cărora nu ar mai fi contractat bunurile sau serviciile oferit de Prestator.
3.3. Prin completarea și transmiterea formularului de pe site și finalizarea prestării de către Life Connect a serviciilor de intermediere, Clientul/Utilizatorul confirmă că fiecare și toate clauzele din prezentul document au fost analizate și explicate de către reprezentanții Prestatorului, nefiind incidente dispozițiile Codului civil privitoare la clauze standard şi neuzuale. Clientul/Utilizatorul recunoaște, în mod expres, că a înțeles pe deplin și că își asumă integral și fără rezerve Termenii şi Condițiile și confirmă faptul că niciuna dintre clauzele prezentului document nu este și nu va fi considerată “clauză neuzuală” conform art. 1203 din Codul civil.
Art.4. Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, forma actualizată putând fi accesată în secțiunea ”Termeni și condiții” pe www.celemaibuneoferte.ro. Fiecare și toate raporturile derulate între Prestator și Client Utilizator/ vor fi guvernate de forma Termenilor și Condițiilor din momentul accesării platformei online și/sau plasării solicitării. Life Connect poate să adere oricând la coduri de conduită privind activitatea de prestare a serviciilor urmând să aducă la cunoştinţa potențialilor clienți acest fapt şi să asigure posibilitatea utilizatorului de a consulta efectiv aceste coduri.
Art.5.Explicarea termenilor
Următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:
„Bunuri/Servicii”- oricare și toate produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate de către Life Connect clientului/utilizatorului, ca urmare a contractului încheiat.
„Caracteristici”- specificațiile produselor așa cum sunt precizate în descrierea afișată pe platforma online.
„Client”/„Utilizator”- persoana fizică ce accesează platforma online www.celemaibuneoferte.ro, creează un cont și/sau plasează o solicitare pentru serviciile oferite de către Life Connect.
„Contract”- convenția consensuală și la distanţă încheiată între Life Connect şi client/utilizator, în absența prezenței fizice simultane a părților, cu privire la furnizarea unuia sau mai multor servicii prestate de Life Connect de pe platforma online, prin lansarea unei solicitări de către utilizator şi acceptarea ei de către Life Connect, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Life Connect. Prezentele condiţii reprezintă un contract între Life Connect şi clientul/utilizatorul site-ului ce priveşte atât utilizarea site-ului web, cât şi prestarea de servicii prin intermediul acestuia.
„Informaţiile Confidenţiale”- oricare și toate informațiile (date cu caracter personal, oferte de preț, discounturi, promoții etc.) în legătură cu părțile contractante și/sau reprezentanții sau prepușii acestora sau cu prezentul contract, despre care părțile iau cunoștință înainte sau după data încheierii contractului.
„Newsletter”- mijloc electronic (poșta electronică- e-mail, SMS) și periodic de informare, cu privire la serviciile și/sau la promoțiile Life Connect, într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Life Connect cu referire la informațiile conținute de acesta.
„Platforma online”- site-ul web deținut de Life Connect având domeniul www.celemaibuneoferte.ro și utilizând logo-uri ale Life Connect, prin intermediul căruia sunt prezentate serviciile prestate, iar clienții/utilizatorii pot opta pentru bunurile/serviciile pe care doresc.
„Solicitare”- o solicitare a clientului/utilizatorului plasată prin intermediul platformei online prin care clientul/utilizatorul îşi exprimă intenția de a beneficia de unul sau mai multe servicii, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Life Connect prin orice mijloc de comunicare la distanță, incluzând, dar nelimitat la SMS, mesaje Whatsapp, Facebook-Messenger, e-mail, Tawk, Instagram, apel telefonic etc.
Art.6. Înregistrarea contului. Transmiterea solicitării
6.1. Prin utilizarea Platformei online, clientul/utilizatorul înțelege şi acceptă să transmită Life Connect date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții. Accesarea platformei online în vederea efectuării unei solicitări este permisă oricărui potenţial client/utilizator care are intenţia de a beneficia de la Life Connect de unul sau mai multe servicii, cu respectarea acestor prevederi. Se interzice utilizarea abuzivă a platformei online într-un mod care contravine practicilor comerciale și a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Life Connect.
6.2. Life Connect îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor potențiali clienți/utilizatori la funcțiile platformei online și de a restricționa, înregistrarea,procesarea unei solicitări ori prestarea unuia sau a mai multor servicii, ori de câte ori Life Connect apreciază că există suspiciuni de fraudă din partea potențialului client/utilizator, dacă acesta are manifestări de natură să prejudicieze interesele Life Connect sau dacă acesta utilizează în mod abuziv platforma online, fără vreo notificare prealabilă în acest sens.
6.3. Life Connect are dreptul discreționar de a nu onora solicitările plasate în scopuri ilicite și imorale, informând clientul/utilizatorul în acest sens. Life Connect își rezervă dreptul de a nu onora solicitările și în cazul în care clientul/utilizatorul nu urmează instrucțiunile detaliate pe platforma online cu privire la formularul de contact.
6.4. Prin înregistrarea unei solicitări și utilizarea/accesul platformei online, clientul/utilizatorul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (de exemplu, dar nelimitat la telefonic, sms sau e-mail, mesaje text Whatsapp, Facebook-Messenger, Tawk, Instagram) prin care Life Connect își derulează operațiunile și întreaga activitate.
Art.7. Serviciile Life Connect
7.1. Life Connect va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la serviciile prestate, specificațiile acestora prezentate pe platforma online. Toate informațiile folosite pentru descrierea serviciilor oferite spre prestare (inclusiv, nelimitându-se la, textul descriptiv, imagini statice ori dinamice, prezentări grafice ori video etc.) nu impun nicio obligaţie în sarcina Life Connect, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. În cazul în care detaliile în legătură cu specificațiile serviciilor au fost afișate eronat pe platforma online, din orice motiv, utilizatorul va fi informat de către Life Connect în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.
7.2. Platforma online www.celemaibuneoferte.ro este găzduită de serverele unui terț. Life Connect nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe platforma online, indiferent de motivele apariţiei lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate și nici nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului. Life Connect nu este ținut să răspundă pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale platformei online.
7.3. Life Connect poate publica pe platforma online informații referitoare la serviciile și promoțiile practicate, într-o anumită perioadă de timp și în limita prestabilită de prestator. Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii. Promoțiile prezentate pe site-ul web aparținând Life Connect sunt valabile pe durata menționată ori în limita stocurilor disponibile.
7.4. Pentru motive justificate (inclusiv, dar nelimitându-se la suspiciunea de fraudă din partea clientului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a platformei online de a afișa sau furniza respectivele servicii), Life Connect își rezervă dreptul de a anula solicitarea plasată de client/utilizator sau de a nu răspunde acesteia, sens în care acesta din urmă va fi înștiințat cu privire la modificarea survenită, oferindu-i-se opțiunea de a accepta ori de a refuza modificarea solicitării. În cazul în care clientul/utilizatorul refuză, solicitarea se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii, fără ca Life Connect să aibă vreo răspundere față de client/utilizator. Life Connect își rezervă dreptul de a anula ori de a nu onora solicitarea plasată de către Utilizator/Client, fără vreo formalitate prealabilă și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Life Connect. Life Connect își rezervă dreptul să limiteze plasarea de solicitări la un număr maxim pentru fiecare client, numărul fiind determinat în mod independent exclusiv de către Life Connect.
7.6. Life Connect pune la dispoziţia clientului/utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” existentă pe site-ul web, contact@celemaibuneoferte.ro, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Life Connect se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” ori la numerele de telefon afișate.
7.8. Clientul/utilizatorul poate solicita serviciile Life Connect prin intermediul platformei online numai prin completarea formularului existent pe site, a formularului furnizat ulterior de către Life Connect. Life Connect își rezervă dreptul să confirme sau să valideze serviciile solicitate, înainte de onorarea lor, prin contactarea prin orice mijloace a clientului/utilizatorului, iar clientul/utilizatorul declară în mod expres că înțelege, recunoaște și acceptă acest drept al Life Connect. Prin completarea și transmiterea formularului online, clientul consimte să fie contactat de Life Connect, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel sau mesaje text cu/fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație considerată ca necesară de către Life Connect pentru contactarea clientului/utilizatorului.
Art.8. Proprietate intelectuală. Limitarea răspunderii
8.1. Serviciile furnizate prin intermediul platformei online ori prin altă modalitate stabilită de Life Connect nu pot fi divulgate sau distribuite în scopuri comerciale, concurențiale, promoționale ori altele asemenea și nici nu pot face obiectul vreunui act de concurență neloială.
8.2. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală declarate ca aparținând Life Connect, înregistrate sau în curs de înregistrare, în legătură cu bunurile și/sau serviciile ori site-ul web deținute sau utilizate de Life Connect sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Life Connect, clientul/utilizatorul înțelege și recunoaște că nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea. Clientul/utilizatorul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor menționate anterior și se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale serviciilor, denumirile și conținutul campaniilor promoționale, formatele de editare și/sau de design, fie ca parte dintr-o denumire, fie în orice alt mod.
8.3. Life Connect deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală – drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial, precum și toate drepturile asupra conceptelor, ideilor, know-how-ului, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și adaptărilor bunurilor și/sau serviciilor furnizate pe toată durata desfășurării activității sale. Orice informație disponibilă pe platforma online www.celemaibuneoferte.ro, care poate fi vizualizată sau accesată în orice mod precum și orice informaţie comunicată clientului/utilizatorului prin oricare și toate mijloacele de comunicare de către un reprezentant al Life Connect sunt și rămân proprietatea exclusivă a Life Connect, clientul/utilizatorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza aceste informații și nu ii sunt permise operațiuni precum copierea, publicarea, distribuirea, transferul către terți, modificarea în orice mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut din platforma online ori documente care emana de la Life Connect, în orice alt context decât cel intenționat de către prestator, includerea oricărui fragment în afara celor intenționate, îndepărtarea însemnelor, mărcilor, siglelor etc. care reprezintă dreptul de autor al Life Connect asupra conținutului platformei online, a fotografiilor și specificațiilor/descrierilor serviciilor ori a documentelor aparținând prestatorului, Life Connect rezervându-și dreptul discreționar de a recupera fiecare și toate pagubele directe, indirecte, prezente și viitoare cauzate, imposibilitatea sau omisiunea prestatorului de a exercita sau de a executa orice drept conferit prin prezentul contract nu va fi considerat ca fiind o renunțare la acest drept şi nu va opera ulterior ca o interdicție a exercitării sau executării dreptului respectiv.
8.4. Life Connect nu este ținut să răspundă pentru niciun fel de prejudicii cauzate clientului/utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de oricăreia din obligații sale conform serviciilor furnizate și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor de către client ori terțe persoane. În acest sens, Life Connect nu va răspunde de pierderi de orice natură în legătură cu serviciile furnizate.
8.5. Nici Life Connect, nici clientul/utilizatorul nu vor fi ținuți să răspundă pentru neexecutarea obligațiilor contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este cauzată de un eveniment de forță majoră. Dacă în termen de 5 (cinci) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre părți va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.
Art.9. Confidențialitate & GDPR
9.1. Life Connect este operator de date cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE 679/2016 și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților/utilizatorilor cu respectarea legislației în vigoare, a drepturilor acestora și în conformitate cu politica de confidențialitate existentă pe site-ul www.celemaibuneoferte.ro.
9.2. Marketing- Clientul/utilizatorul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi mesaje comerciale prin poşta electronică, permiţând Life Connect să efectueze astfel de comunicări, prin acceptarea acestor termeni şi condiţii și/sau a politicii de confidențialitate. Totodată, clientul/utilizatorul poate revoca oricând consimţământul prin transmiterea unei solicitări în scris către Life Connect la adresa de e-mail contact@celemaibuneoferte.ro, caz în care revocarea va produce efecte în cel mult 24 de ore de la transmiterea solicitării și confirmarea ei de către Life Connect, prin eliminarea din lista abonaților a clientului/utilizatorului.
9.3. Life Connect și clientul/utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor de care iau la cunoștință, incluzând datele cu caracter personal, să prevină divulgarea acestora către terți și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către și sub rezerva termenilor și condițiilor. Informațiile pot fi puse la dispoziție fie letric, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.
9.4. Nu sunt considerate ca fiind confidențiale următoarele: i.informații care sunt sau care au devenit prin orice mod publice; ii. informații puse la dispoziția Life Connect pe baze neconfidențiale, dintr-o sursă diferită de client/utilizator despre care Life Connect consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații și în legătură cu care clientul/utilizatorul nu a manifestat un comportament contradictoriu; iii. informații care sunt cunoscute de către Life Connect înainte de a fi primite de la client/utilizator; iv. orice alte informații.
9.5. Utilizatorul/Clientul nu va dezvălui niciunui terț informațiile primite de la Life Connect, în caz contrar Life Connect își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului/Clientului pentru acoperirea oricăror prejudicii prezente și viitoare cauzate.
Prezentul document împreună cu Formularul de contact reprezintă contractul dintre părți și prevalează asupra oricăror înțelegeri anterioare ale acestora. Părțile agreează că nicio comunicare dintre părți nu poate modifica prezentul contract decât dacă va fi efectuată în scris și acceptată prin orice mijloace de comunicare agreate. Confirmarea solicitării și prestarea în acest sens a serviciilor de către Life Connect echivalează cu acceptarea tacită de către părți a modificărilor prezentelor condiții contractuale.
Toate comunicările efectuate în temeiul contractului au loc prin intermediul poștei electronice la adresele de e-mail comunicate de părți, acestea putând însă folosi și alte mijloace de comunicare prevăzute de lege (prin poștă, curier, apel telefonic, mesaje text etc.).